Collections in this community

Thumbnail
งานวิจัย
งานวิจัย

View
Thumbnail
บทความ
บทความ

View

Recent Submissions

Thumbnail
Space-Retail
Space-Retail

Miranda Li

2006

หนังสือทั่วไป | application/pdf

นำเสนอมุมมองการออกแบบร้านค้ากว่า 30 แห่ง เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจสนองความต้องการของแต่ละบุคคล โดยนักออกแบบกว่า 30 คน และมุมมองการเลือกใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบเสียงให้เหมาะสม รวมถึงการเสนอนวัตกรรมใหม่เพื่อเป็นประโยชน์ทางด้านธุรกิจต่อไป

View
Thumbnail
การศึกษาวิเคราะห์ระบบยันต์ในภาคกลางของปร...
การศึกษาวิเคราะห์ระบบยันต์ในภาคกลางของประเทศไทย

ณัฐธัญ มณีรัตน์

2550

งานวิจัย | application/pdf

ความเชื่อเรื่องยันต์ที่แพร่กระจายอยู่ในประเทศไทยนั้นเป็นสิ่งที่มีมาช้านาน จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารโบราณ พระพิมพ์ หรือจารึก ช่วยให้เราสามารถตั้งสมมติฐานได้ว่า เลขยันต์ต่าง ๆ เกิดขึ้นมาหลายร้อยปีแล้ว และเมื่อวิเคราะห์ดูเนื้อหาสาระข...

View
Thumbnail
โครงการสร้างฐานข้อมูลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์...
โครงการสร้างฐานข้อมูลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ : ภาคกลาง

วรรษพร อากาศแจ้ง

2007

งานวิจัย | application/pdf

View
Thumbnail
โครงการสำรวจความคิดเห็นของผู้เยี่ยมชมเพื...
โครงการสำรวจความคิดเห็นของผู้เยี่ยมชมเพื่อหาแนวทางในการสร้างสรรค์และปรับปรุงมิวเซียมสยาม ในวาระครบรอบ 2 ปี

จุลนี เทียนไทย และทีมงานวิจัย

2010

งานวิจัย | application/pdf

View
Thumbnail
โครงการวิจัยและพัฒนาฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์แ...
โครงการวิจัยและพัฒนาฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ พื้นที่ภาคเหนือ

ปราณี ตันธนาโชติ

2009

งานวิจัย | application/pdf

View
Thumbnail
โครงการสร้างฐานข้อมูลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์...
โครงการสร้างฐานข้อมูลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ : ภาคกลาง

ภรณ์รวี เจริญปุระ

2007

งานวิจัย | application/pdf

View
Thumbnail
โครงการสร้างฐานข้อมูลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์...
โครงการสร้างฐานข้อมูลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปัฐยารัช ธรรมวงษา

2007

งานวิจัย | application/pdf

View
Thumbnail
โครงการสร้างฐานข้อมูลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์...
โครงการสร้างฐานข้อมูลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ : ภาคเหนือ

นภาพร ลิขิตเรืองศิลป์

2006

งานวิจัย | application/pdf

View
Thumbnail
รายงานการวิจัย โครงการวิจัยและพัฒนาองค์ค...
รายงานการวิจัย โครงการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้พิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้านโรงเรียนสองพิทยาคม

สุภาพ บุญญาสัย และคณะ

2006

งานวิจัย | application/pdf

การทำวิจัยครั้งนี้เป็นโครงการวิจัยพัฒนาองคืความรู้ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้าน โรงเรียนสองพิทยาคม อำเภอสอง จังหวัดแพร่ การดำเนินงานจำแนกออกเป็น 2 ตอน ตอนแรก เป็นการจัดการกับระบบการจัดเก็บ การลงทะเบียนวัตถุในพิพิธภัณฑ์ จัดองค์ความรู้ต่าง ๆ ต้องอาศัยความร...

View
Thumbnail
รายงานการวิจัย เรื่อง คุณค่าของสถาปัตยกร...
รายงานการวิจัย เรื่อง คุณค่าของสถาปัตยกรรมบ้านไทเลยโบราณ บ้านนาอ้อ ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

ทีมวิจัยเครือข่ายประชาสังคมจังหวัดเลย

2007

งานวิจัย | application/pdf

โครงการศึกษาวิจัย คุณค่าของสถาปัตยกรรมบ้านไทเลยโบราณ บ้านนาอ้อ ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย ดำเนินการโดย เครือข่ายประชาสังคมจังหวัดเลย สำนักข่าวเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย สภาวัฒนธรรมจังหวัดเลย ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภั...

View
Thumbnail
โครงการสร้างฐานข้อมูลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์...
โครงการสร้างฐานข้อมูลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปัฐยารัช ธรรมวงษา

2008

งานวิจัย | application/pdf

View
Thumbnail
การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้พิพิธภัณฑ์ท้อ...
การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น : ศึกษากรณีตำบลโนนศิลาเลิง กิ่งอำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

ทวี พรมมา

2007-05

งานวิจัย | application/pdf

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ก่อนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในวิถีชีวิต การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษารวบรวมข้อมูลของชุมชนท้องถิ่นตำบลโนนศิลาเลิง และพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุนชนท้อ...

View
Thumbnail
โครงการสร้างฐานข้อมูลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์...
โครงการสร้างฐานข้อมูลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้: ภาคกลาง

พศิน โสธรประภากร

2008-10

งานวิจัย | application/pdf

View
Thumbnail
รายงานการวิจัย โครงการวิจัยสำรวจข้อมูลพิ...
รายงานการวิจัย โครงการวิจัยสำรวจข้อมูลพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ในเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2006

งานวิจัย | application/pdf

View
Thumbnail
โครงการสร้างฐานข้อมูลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์...
โครงการสร้างฐานข้อมูลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ : ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก

ชนน์ชนก พลสิงห์

2008-11

งานวิจัย

View
Thumbnail
โครงการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้พิพิธภัณฑ...
โครงการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ศึกษากรณีสามจังหวัดชายแดนใต้

ศิริวรรณ วิบูลย์มา

งานวิจัย

View
Thumbnail
รายงานวิจัย โครงการวิจัยสำรวจข้อมูลพิพิธ...
รายงานวิจัย โครงการวิจัยสำรวจข้อมูลพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ในเครือข่ายภาคกลาง

พิพิธภัณฑ์จันเสน จังหวัดนครสวรรค์

2006

งานวิจัย

View
Thumbnail
รายงานวิจัย โครงการวิจัยสำรวจข้อมูลพิพิธ...
รายงานวิจัย โครงการวิจัยสำรวจข้อมูลพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ในเครือข่ายภาคตะวันออก

วิชัย ตันกิตติกร

2006

งานวิจัย

View
Thumbnail
รายงานการวิจัย โครงการวิจัยสำรวจข้อมูลพิ...
รายงานการวิจัย โครงการวิจัยสำรวจข้อมูลพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ในเครือข่ายภาคใต้

สารูป ฤทธิชู

2006

งานวิจัย

งานวิจัยเรื่อง "การสำรวจข้อมูลพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ในเครือข่ายภาคใต้" นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสำรวจ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานภาพและศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนารูปแบบการบริหารและจัดการศึกษาของพิพิธภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ ทั้งแม่ข่ายพิพ...

View
Thumbnail
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยพิพิธ...
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดศรีสุทธาวาส

วัดศรีสุทธาวาส

2007

งานวิจัย

ลุ่มแม่น้ำลาวตอนบนช่วงพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้า ในอดีตเป็นพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพ ประเพณี และวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ และกลุ่มคนเมืองที่อยู่ในเขตพื้นที่ทางวัฒนธรรม ที่ตอนหลังสุดได้แบ่งเป็นเขตการปกครองแ...

View