คลังข้อมูลดิจิทัลมิวเซียมสยาม เป็นที่รวบรวมองค์ความรู้ ด้วยสื่อที่หลากหลาย ส่งเสริมการเรียนรู้ การค้นคว้าฐานองค์ความรู้ที่อาจจะเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการสืบค้นในด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์วิทยา และศาสตร์ความรู้ในด้านอื่นๆ

Select a community to browse its collections.

Thumbnail
คู่มือ โปรแกรมการเรียนรู้ และใบความรู้
คู่มือ โปรแกรมการเรียนรู้ และใบความรู้

View
Thumbnail
สูจิบัตร แผ่นพับ และโปสเตอร์
สูจิบัตร แผ่นพับ และโปสเตอร์

View
Thumbnail
จุลสารและนิตยสาร
จุลสารและนิตยสาร

View
Thumbnail
บทความและงานวิจัย
บทความและงานวิจัย

View
Thumbnail
หนังสือประวัติศาสตร์
หนังสือประวัติศาสตร์

เรื่องราวประวัติศาสตร์ ความเป็นมา

View
Thumbnail
วีดิทัศน์และแฟ้มเสียง
วีดิทัศน์และแฟ้มเสียง

View
Thumbnail
หนังสือเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์
หนังสือเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์

View
Thumbnail
As it were ... So to speak
As it were ... So to speak

Barbara Bloom

2018-04-27

หนังสือทั่วไป | application/pdf

The book features images of the museum’s galleries reconstructed as rooms in a fictive house—the music room, the boudoir, the analyst’s office—formed of objects from the permanent collection. These staged spaces are intertwined with fragments of text...

View
Thumbnail
Batik Sarung
Batik Sarung

JABATAN MUZIUM MALAYSIA

2014

หนังสือทั่วไป | application/pdf

View
Thumbnail
Welcome to the Smithsonian
Welcome to the Smithsonian

Smithsonian Institution

2016-11-24

หนังสือทั่วไป | application/pdf

เป็นคู่มือสำหรับพนักงานของพิพิธภัณฑ์สมิธโซเนียน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ทำงานพิพิธภัณฑ์ กล่าวถึงประวัติความเป็นมา พันธกิจและคุณค่าของของพิพิธภัณฑ์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงาน เช่น ระเบียนบุคลากรและตารางงานของพิพิธภัณฑ์ รายการตรวจสอบพนักงานใหม่ค่าตอบแ...

View
Thumbnail
A Catalogue of the Late Antique Gold Gla...
A Catalogue of the Late Antique Gold Glass in the British Museum

Howells,Daniel .

2016-11-24

หนังสือทั่วไป | application/pdf

กล่าวถึงวัตถุโบราณใน British Museum นำเสนอแนวคิดใหม่เกี่ยวกับแก้วทองคำโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดชนิดที่สองของโลกมีทั้งทองคำลงยาบนกระจก เป็นภาพวาดอาตติสบนแก้ว ซึ่งเป็นหนึ่งในวัตถุโบราณที่สำคัญ ในด้านการศึกษาได้ใช้การวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ของวัตถุที่จะใ...

View
Thumbnail
The Fitzwilliam Museum
The Fitzwilliam Museum

Burn, Lucilla.

2016-11-24

หนังสือทั่วไป | application/pdf

เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ชั้นนำของประเทศสหราชอาณาจักร แห่งหนึ่งนอกเหนือจากลอนดอน กล่าวถึงประวัติศาสตร์พิพิธภัณฑ์ยุคเริ่มต้นในปี ค.ศ. 1816 ของ Viscount Fitzwiliam of Merrion ริชาร์ดที่ 7 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้กำหนดหรือมีบทบาทต่อคนในตระกลู Fitzwiliam ต่อ ๆ...

View