Sub-communities within this community

Thumbnail
วีดิทัศน์
วีดิทัศน์

View

Collections in this community

Thumbnail
แฟ้มเสียง
แฟ้มเสียง

View

Recent Submissions

Thumbnail
พิพิธภัณฑ์สบันงา จ. เชียงใหม่
พิพิธภัณฑ์สบันงา จ. เชียงใหม่

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

วีดีทัศน์ (สปอตโทรทัศน์) | video/mp4

View
Thumbnail
พิพิธภัณฑ์ภโวทัย จ. ราชบุรี
พิพิธภัณฑ์ภโวทัย จ. ราชบุรี

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

วีดีทัศน์ (สปอตโทรทัศน์) | video/mp4

View
Thumbnail
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ. ปท...
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ. ปทุมธานี

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

วีดีทัศน์ (สปอตโทรทัศน์) | video/mp4

View
Thumbnail
พิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตชาวนาไทย จ. นครปฐม
พิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตชาวนาไทย จ. นครปฐม

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

วีดีทัศน์ (สปอตโทรทัศน์) | video/mp4

View
Thumbnail
พิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จ. ปร...
พิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จ. ปราจีนบุรี

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

วีดีทัศน์ (สปอตโทรทัศน์) | video/mp4

View
Thumbnail
ไร่แม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย
ไร่แม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

วีดีทัศน์ (สปอตโทรทัศน์) | video/mp4

View
Thumbnail
พิพิธภัณฑ์เรือพื้นบ้าน วัดยาง ณ รังสี จ....
พิพิธภัณฑ์เรือพื้นบ้าน วัดยาง ณ รังสี จ. ลพบุรี

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

วีดีทัศน์ (สปอตโทรทัศน์) | video/mp4

View
Thumbnail
พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษ...
พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา จ. สงขลา

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

วีดีทัศน์ (สปอตโทรทัศน์) | video/mp4

View
Thumbnail
จิปาถะภัณฑ์สถานบ้านครูบัว จ. ราชบุรี
จิปาถะภัณฑ์สถานบ้านครูบัว จ. ราชบุรี

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

วีดีทัศน์ (สปอตโทรทัศน์) | video/mp4

View
Thumbnail
พิพิธภัณฑ์โกมลผ้าโบราณ จ. แพร่
พิพิธภัณฑ์โกมลผ้าโบราณ จ. แพร่

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

วีดีทัศน์ (สปอตโทรทัศน์) | video/mp4

View
Thumbnail
พิพิธภัณฑ์สบันงา จ. เชียงใหม่
พิพิธภัณฑ์สบันงา จ. เชียงใหม่

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

วีดีทัศน์ (สปอตโทรทัศน์) | video/mp4

View
Thumbnail
พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร จ. พิษณุ...
พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร จ. พิษณุโลก

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

วีดีทัศน์ (สปอตโทรทัศน์) | video/mp4

View
Thumbnail
พิพิธภัณฑ์ราชทัณฑ์ จ. กรุงเทพฯ
พิพิธภัณฑ์ราชทัณฑ์ จ. กรุงเทพฯ

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

วีดีทัศน์ (สปอตโทรทัศน์) | video/mp4

View
Thumbnail
มิวเซียมสยาม จ. กรุงเทพฯ
มิวเซียมสยาม จ. กรุงเทพฯ

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

วีดีทัศน์ (สปอตโทรทัศน์) | video/mp4

View
Thumbnail
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่...
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จ. กรุงเทพฯ

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

วีดีทัศน์ (สปอตโทรทัศน์) | video/mp4

View
Thumbnail
พิพิธภัณฑ์และอุทยานประวัติศาสตร์ กองบิน ...
พิพิธภัณฑ์และอุทยานประวัติศาสตร์ กองบิน 53 จ. ประจวบคีรีขันธ์

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

วีดีทัศน์ (สปอตโทรทัศน์) | video/mp4

View
Thumbnail
พิพิธภัณฑ์สิรินธร จ. กาฬสินธุ์
พิพิธภัณฑ์สิรินธร จ. กาฬสินธุ์

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

วีดิทัศน์ (สปอตโทรทัศน์) | video/mp4

View
Thumbnail
พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน จ. นครราชสีมา
พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน จ. นครราชสีมา

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

วีดิทัศน์ (สปอตโทรทัศน์) | video/mp4

View
Thumbnail
พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง จ. ขอนแก่น
พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง จ. ขอนแก่น

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

วีดิทัศน์ (สปอตโทรทัศน์) | video/mp4

View
Thumbnail
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี จ. จันท...
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี จ. จันทบุรี

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

วีดิทัศน์ (สปอตโทรทัศน์) | video/mp4

View