Recent Submissions

Thumbnail
Museum inFocus 2017 (ปี 3) : พ้นไปจากพรม...
Museum inFocus 2017 (ปี 3) : พ้นไปจากพรมแดนรัฐชาติ หอศิลป์แห่งชาติสิงคโปร์กับการสะสมผลงานศิลปะสมัยใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย อ.ดร.ธนาวิ โชติประดิษฐ

ธนาวิ โชติประดิษฐ, ผู้บรรยาย

2017-07-26

วีดิทัศน์ (เทปบันทึกภาพ) | video/mp4

View
Thumbnail
Museum inFocus 2017 (ปี 3) : จดหมายเหตุใ...
Museum inFocus 2017 (ปี 3) : จดหมายเหตุในนิทรรศการ : ข้อสังเกตและความท้าทายในการทำงาน โดย ดาวเรือง แนวทอง และชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ

ดาวเรือง แนวทอง, ผู้บรรยาย

2017-07-13

วีดิทัศน์ (เทปบันทึกภาพ) | video/mp4

View
Thumbnail
Museum inFocus 2017 (ปี 3) : ไม่มีประวัต...
Museum inFocus 2017 (ปี 3) : ไม่มีประวัติศาสตร์ในหอศิลปะและพิพิธภัณฑ์ศิลปะของไทย? โดย ผศ.ดร.บัณฑิต จันทร์โรจน์กิจ

บัณฑิต จันทร์โรจน์กิจ, ผู้บรรยาย

2017-07-26

วีดิทัศน์ (เทปบันทึกภาพ) | video/mp4

View
Thumbnail
Museum inFocus 2017 (ปี 3) : Museum as a...
Museum inFocus 2017 (ปี 3) : Museum as a civic space : บทบาทของพิพิธภัณฑ์ ผ่านการจัดพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวก โดย ผศ.ดร. ณัฏฐินี กาญจนาภรณ์

ณัฏฐินี กาญจนาภรณ์, ผู้บรรยาย

2017-08-10

วีดิทัศน์ (เทปบันทึกภาพ) | video/mp4

View
Thumbnail
Museum inFocus 2017 (ปี 3) : เทคนิคการเข...
Museum inFocus 2017 (ปี 3) : เทคนิคการเขียน Spec./TOR ระบบห้องสมุด จดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ให้ได้อย่างที่ใจต้องการ โดย ผศ.ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย

ศิวนาถ นันทพิชัย, ผู้บรรยาย

2017-08-17

วีดิทัศน์ (เทปบันทึกภาพ) | video/mp4

View
Thumbnail
Museum inFocus 2017 (ปี 3) : ย้ายบ้าน (ห...
Museum inFocus 2017 (ปี 3) : ย้ายบ้าน (ห้องสมุด) ทั้งที ต้องรู้และเตรียมการอย่างไร กรณีศึกษาห้องสมุด TCDC โดย คุณสุภาพร สมจิตต์

สุภาพร สมจิตต์, ผู้บรรยาย

2017-08-17

วีดิทัศน์ (เทปบันทึกภาพ) | video/mp4

View
Thumbnail
Museum inFocus 2017 (ปี 3) : พิพิธภัณฑ์ใ...
Museum inFocus 2017 (ปี 3) : พิพิธภัณฑ์ในฐานะแหล่งเรียนรู้เพื่อสร้างพลเมือง โดย ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล

อรรถพล อนันตวรสกุล, ผู้บรรยาย

2017-08-24

วีดิทัศน์ (เทปบันทึกภาพ) | video/mp4

View
Thumbnail
Museum inFocus 2017 (ปี 3) : Museum & Ga...
Museum inFocus 2017 (ปี 3) : Museum & Game: กระบวนการออกแบบเกมเพื่อการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ โดย ดร.เดชรัต สุขกำเนิด

เดชรัต สุขกำเนิด, ผู้บรรยาย

2017-08-31

วีดิทัศน์ (เทปบันทึกภาพ) | video/mp4

View
Thumbnail
Museum inFocus 2017 (ปี 3) : ปฏิบัติการภ...
Museum inFocus 2017 (ปี 3) : ปฏิบัติการภัณฑารักษ์ต่อมุมมองภูมิภาคอุษาคเนย์ ? โดย กฤติยา กาวีวงศ์

กฤติยา กาวีวงศ์, ผู้บรรยาย

2017-08-24

วีดิทัศน์ (เทปบันทึกภาพ) | video/mp4

View
Thumbnail
Museum inFocus ปี 3 : เมื่อต้องทำนิทรรศก...
Museum inFocus ปี 3 : เมื่อต้องทำนิทรรศการหอจดหมายเหตุบุคคล : มณเฑียร อาเตอลิเย่ โดย โสมสุดา เปี่ยมสัมฤทธิ์

โสมสุดา เปี่ยมสัมฤทธิ์, ผู้บรรยาย

2017-07-13

วีดิทัศน์ (เทปบันทึกภาพ) | video/mp4

View