Recent Submissions

Thumbnail
Q&A “พิพิธภัณฑ์กับสังคม” กระบวนการสร้างพ...
Q&A “พิพิธภัณฑ์กับสังคม” กระบวนการสร้างพิพิธภัณฑ์เพื่อสังคม โดย อาจารย์ ดร.เทียมสูรย์ สิริศรีศักดิ์

เทียมสูรย์ สิริศรีศักดิ์, ผู้ดำเนินรายการ

2015-09-03

วีดิทัศน์ (เทปบันทึกภาพ) | video/mp4

Q&A ภายใต้ หัวข้อ “พิพิธภัณฑ์กับสังคม” กระบวนการสร้างพิพิธภัณฑ์เพื่อสังคม

View
Thumbnail
มิวเซียมลำปางกับการสร้างพิพิธภัณฑ์แบบมีส...
มิวเซียมลำปางกับการสร้างพิพิธภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมของคนท้องถิ่น โดย อาจารย์ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น

ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น, ผู้บรรยาย

2015-09-03

วีดิทัศน์ (เทปบันทึกภาพ) | video/mp4

การบรรยายภายใต้ หัวข้อ “พิพิธภัณฑ์กับสังคม” กระบวนการสร้างพิพิธภัณฑ์เพื่อสังคม

View
Thumbnail
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นผ่านพิพิธภัณฑ์วั...
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นผ่านพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนบ้านผาด่าน ตำบลทากาศเหนือ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดย รศ.ดร.ชรินทร์ มั่งคั่ง

ชรินทร์ มั่งคั่ง, ผู้บรรยาย

2015-09-03

วีดิทัศน์ (เทปบันทึกภาพ) | video/mp4

การบรรยายภายใต้ หัวข้อ “พิพิธภัณฑ์กับสังคม” กระบวนการสร้างพิพิธภัณฑ์เพื่อสังคม

View
Thumbnail
จากโบราณคดีชุมชนสู่พิพิธภัณฑ์ชุมชน โดย ด...
จากโบราณคดีชุมชนสู่พิพิธภัณฑ์ชุมชน โดย ดร.อลงกรณ์ จุฑาเกตุ

อลงกรณ์ จุฑาเกตุ, ผู้บรรยาย

2015-09-03

วีดิทัศน์ (เทปบันทึกภาพ) | video/mp4

การบรรยายภายใต้ หัวข้อ “พิพิธภัณฑ์กับสังคม” กระบวนการสร้างพิพิธภัณฑ์เพื่อสังคม

View
Thumbnail
การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อการพัฒน...
การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่นทุ่งกุลาร้องไห้ โดย อาจารย์ ดร.อำคา แสงงาม

อำคา แสงงาม, ผู้บรรยาย

2015-09-03

วีดิทัศน์ (เทปบันทึกภาพ) | video/mp4

การบรรยายภายใต้ หัวข้อ “พิพิธภัณฑ์กับสังคม” กระบวนการสร้างพิพิธภัณฑ์เพื่อสังคม

View
Thumbnail
ตัวตนคนทวายในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น วัดพะยาจ...
ตัวตนคนทวายในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น วัดพะยาจี โดย คุณสิทธิพร เนตรนิยม

สิทธิพร เนตรนิยม, ผู้บรรยาย

2015-09-03

วีดิทัศน์ (เทปบันทึกภาพ) | video/mp4

การบรรยายภายใต้ หัวข้อ “พิพิธภัณฑ์กับสังคม” พิพิธภัณฑ์ : ภาพสะท้อนสังคม ดำเนินรายการและร่วมอภิปราย โดย อาจารย์ ดร.เทียมสูรย์ สิริศรีศักดิ์

View
Thumbnail
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น : ความต้องการจากภายใน...
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น : ความต้องการจากภายในสู่พื้นที่แห่งการเรียนรู้ การท่องเที่ยวและความยั่งยืนของท้องถิ่น โดย คุณเหมือนพิมพ์ สุวรรณกาศ

เหมือนพิมพ์ สุวรรณกาศ, ผู้บรรยาย

2015-09-03

วีดิทัศน์ (เทปบันทึกภาพ) | video/mp4

การบรรยายภายใต้ หัวข้อ “พิพิธภัณฑ์กับสังคม” พิพิธภัณฑ์ : ภาพสะท้อนสังคม

View
Thumbnail
ศูนย์วัฒนธรรมชุมชนมุสลิม-มลายู บ้านปากลั...
ศูนย์วัฒนธรรมชุมชนมุสลิม-มลายู บ้านปากลัด : กระบวนการทำงานและสำนึกการ “รับรู้อดีต” ของคนมลายูมุสลิม อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดย อาจารย์วิภาวี พงษ์ปิ่น

วิภาวี พงษ์ปิ่น, ผู้บรรยาย

2015-09-03

วีดิทัศน์ (เทปบันทึกภาพ) | video/mp4

การบรรยายภายใต้ หัวข้อ “พิพิธภัณฑ์กับสังคม” พิพิธภัณฑ์ : ภาพสะท้อนสังคม

View
Thumbnail
พิพิธภัณฑ์ สังคม และความขัดแย้ง โดย คุณพ...
พิพิธภัณฑ์ สังคม และความขัดแย้ง โดย คุณพอใจ อัครธนกุล

พอใจ อัครธนกุล, ผู้บรรยาย

2015-09-03

วีดิทัศน์ (เทปบันทึกภาพ) | video/mp4

การบรรยายภายใต้ หัวข้อ “พิพิธภัณฑ์กับสังคม” พิพิธภัณฑ์ : ภาพสะท้อนสังคม

View
Thumbnail
หลากหลายลีลาพาคนเข้าพิพิธภัณฑ์ : เรียนรู...
หลากหลายลีลาพาคนเข้าพิพิธภัณฑ์ : เรียนรู้จากฝรั่งเศส โดย อาจารย์ทม เกตุวงศา

ทม เกตุวงศา, ผู้บรรยาย

2015-09-03

วีดิทัศน์ (เทปบันทึกภาพ) | video/mp4

การบรรยายภายใต้ หัวข้อ “พิพิธภัณฑ์กับสังคม” พิพิธภัณฑ์ : ภาพสะท้อนสังคม

View
Thumbnail
เสียงของผู้ชนะ : เล่าเรื่องชาติจากมุมของ...
เสียงของผู้ชนะ : เล่าเรื่องชาติจากมุมของผู้หญิงเวียดนาม โดย คุณฆัสรา ขมะวรรณ มุกดาวิจิตร

ฆัสรา ขมะวรรณ มุกดาวิจิตร, ผู้บรรยาย

2015-09-03

วีดิทัศน์ (เทปบันทึกภาพ) | video/mp4

การบรรยายภายใต้ หัวข้อ “ชาติในพิพิธภัณฑ์” ชาติ : ศิลปะของการจัดแสดงและการแสดงผ่านศิลปะ

View
Thumbnail
เมื่อ "ผู้แพ้" เล่าเรื่อง : ตำแหน่งแห่งท...
เมื่อ "ผู้แพ้" เล่าเรื่อง : ตำแหน่งแห่งที่ของประชาชน สถาบันและระบบในพิพิธภัณฑ์เพื่อสันติภาพของญี่ปุ่น โดย คุณภัทรภร ภู่ทอง

ภัทรภร ภู่ทอง, ผู้บรรยาย

2015-09-03

วีดิทัศน์ (เทปบันทึกภาพ) | video/mp4

การบรรยายภายใต้ หัวข้อ “ชาติในพิพิธภัณฑ์” ชาติ : ศิลปะของการจัดแสดงและการแสดงผ่านศิลปะ

View
Thumbnail
การจัดแสดง “สมบัติของชาติ” ในพิพิธภัณฑ์ศ...
การจัดแสดง “สมบัติของชาติ” ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งชาติฟิลิปปินส์ โดย คุณกษมาพร แสงสุระธรรม

กษมาพร แสงสุระธรรม, ผู้บรรยาย

2015-09-03

วีดิทัศน์ (เทปบันทึกภาพ) | video/mp4

การบรรยายภายใต้ หัวข้อ “ชาติในพิพิธภัณฑ์” ชาติ : ศิลปะของการจัดแสดงและการแสดงผ่านศิลปะ

View
Thumbnail
ราชพิพิธภัณฑ์กับชาตินิยมคณะราษฎร โดย คุณ...
ราชพิพิธภัณฑ์กับชาตินิยมคณะราษฎร โดย คุณปราการ กลิ่นฟุ้ง

ปราการ กลิ่นฟุ้ง, ผู้บรรยาย

2015-09-03

วีดิทัศน์ (เทปบันทึกภาพ) | video/mp4

การบรรยายภายใต้หัวข้อ “ชาติในพิพิธภัณฑ์” โครงเรื่องคู่ขนานของความเป็นชาติ ดำเนินรายการโดย อาจารย์ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ และร่วมอภิปราย โดย ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ เผือกสม

View
Thumbnail
แนวเรื่องประวัติศาสตร์ปีนังในพิพิธภัณฑ์แ...
แนวเรื่องประวัติศาสตร์ปีนังในพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ โดย อาจารย์ณภัค เสรีรักษ์

ณภัค เสรีรักษ์, ผู้บรรยาย

2015-09-03

วีดิทัศน์ (เทปบันทึกภาพ) | video/mp4

การบรรยายภายใต้หัวข้อ “ชาติในพิพิธภัณฑ์” โครงเรื่องคู่ขนานของความเป็นชาติ

View
Thumbnail
ห้องเรียนของชาติบทเรียนชาวกรุง : บทวิพา...
ห้องเรียนของชาติบทเรียนชาวกรุง : บทวิพากษ์การเล่าเรื่องและเรื่องเล่าในนิทรรศการเรียงความประเทศไทยของมิวเซียมสยาม โดย อาจารย์เมธาวี โหละสุต

เมธาวี โหละสุต, ผู้บรรยาย

2015-09-03

วีดิทัศน์ (เทปบันทึกภาพ) | video/mp4

การบรรยายภายใต้หัวข้อ “ชาติในพิพิธภัณฑ์” โครงเรื่องคู่ขนานของความเป็นชาติ

View
Thumbnail
พิพิธภัณฑ์แหล่งโบราณคดีบนที่ราบสูงเสฉวน ...
พิพิธภัณฑ์แหล่งโบราณคดีบนที่ราบสูงเสฉวน : การนำเสนอวัฒนธรรมคู่ขนานของจีน โดย ผศ. ดร.พจนก กาญจนจันทร

พจนก กาญจนจันทร, ผู้บรรยาย

2015-09-03

วีดิทัศน์ (เทปบันทึกภาพ) | video/mp4

การบรรยายภายใต้หัวข้อ หัวข้อ “ชาติในพิพิธภัณฑ์” โครงเรื่องคู่ขนานของความเป็นชาติ

View
Thumbnail
ความสำคัญของ Teaching Collection ต่อการเ...
ความสำคัญของ Teaching Collection ต่อการเรียนรู้ : กรณีศึกษา John Ruskin’s Oxford Teaching โดย คุณกิตติมา จารีประสิทธิ์

กิตติมา จารีประสิทธิ์, ผู้บรรยาย

2015-09-03

วีดิทัศน์ (เทปบันทึกภาพ) | video/mp4

การบรรยายภายใต้หัวข้อ “สรร-สร้างความรู้” พินิจคุณค่าและความหมาย บรรยายโดย คุณกิตติมา จารีประสิทธิ์, ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ และร่วมอภิปราย โดย ผศ. ดร.พจนก กาญจนจันทร

View
Thumbnail
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่...
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับบันทึกความทรงจำทางประวัติศาสตร์ โดย คุณฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร

ฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร, ผู้บรรยาย

2015-09-03

วีดิทัศน์ (เทปบันทึกภาพ) | video/mp4

การบรรยายภายใต้หัวข้อ “สรร-สร้างความรู้” พินิจคุณค่าและความหมาย

View
Thumbnail
การพัฒนาระบบการจัดเก็บ การจัดการบัญชี แล...
การพัฒนาระบบการจัดเก็บ การจัดการบัญชี และคลังเก็บตัวอย่างอ้างอิงทางบรรพชีวินวิทยา พิพิธภัณฑ์สิรินธร โดย คุณศักดิ์ชัย จวนงาม

ศักดิ์ชัย จวนงาม, ผู้บรรยาย

2015-09-03

วีดิทัศน์ (เทปบันทึกภาพ) | video/mp4

การบรรยาย เรื่อง การพัฒนาระบบการจัดเก็บ การจัดการบัญชี และคลังเก็บตัวอย่างอ้างอิงทางบรรพชีวินวิทยา พิพิธภัณฑ์สิรินธร ภายใต้หัวข้อ หัวข้อ “สรร-สร้างความรู้” วางรากฐานสารสนเทศคลังวัตถุ บรรยายโดย คุณศักดิ์ชัย จวนงาม พิพิธภัณฑ์สิรินธร, ดำเนินรายการโดย อา...

View