Collections in this community

type-icon
Museum Refocused: 3 September 2015
Museum Refocused: 3 September 2015

View
type-icon
Museum Refocused: 4 September 2015
Museum Refocused: 4 September 2015

View

Recent Submissions

Thumbnail
การเสวนา เรื่อง พิพิธภัณฑ์: สะท้อนเพื่อม...
การเสวนา เรื่อง พิพิธภัณฑ์: สะท้อนเพื่อมุมมองอนาคต ดำเนินรายการโดย คุณภิญโญ ไตรสุริยธรรมา

ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา, ผู้ดำเนินรายการ

2015-09-04

วีดิทัศน์ (เทปบันทึกภาพ) | video/mp4

View
Thumbnail
พิพิธภัณฑ์เพื่อใคร? เสียงสะท้อนจากนักท่อ...
พิพิธภัณฑ์เพื่อใคร? เสียงสะท้อนจากนักท่องพิพิธภัณฑ์ โดย คุณสฤณี อาชวานันทกุล

สฤณี อาชวานันทกุล, ผู้บรรยาย

2015-09-04

วีดิทัศน์ (เทปบันทึกภาพ) | video/mp4

View
Thumbnail
Q&A หัวข้อ “ความเปลี่ยนแปลงของพิพิธภัณฑ์...
Q&A หัวข้อ “ความเปลี่ยนแปลงของพิพิธภัณฑ์ภายใต้บริบท” ดิจิทัล โดย อาจารย์ ดร.ทัศนัย เศรษฐเสรี

ทัศนัย เศรษฐเสรี, ผู้บรรยาย

2015-09-04

วีดิทัศน์ (เทปบันทึกภาพ) | video/mp4

Q&A หัวข้อ “ความเปลี่ยนแปลงของพิพิธภัณฑ์ภายใต้บริบท” ดิจิทัล

View
Thumbnail
Mobile learning กับการเรียนรู้ของครอบครั...
Mobile learning กับการเรียนรู้ของครอบครัว ในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ความเปลี่ยนแปลงของพิพิธภัณฑ์ภายใต้บริบทของยุคดิจิตอล โดย คุณวิจิตรา สุริยกุล ณ อยุธยา

วิจิตรา สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้บรรยาย

2015-09-04

วีดิทัศน์ (เทปบันทึกภาพ) | video/mp4

หัวข้อ “ความเปลี่ยนแปลงของพิพิธภัณฑ์ภายใต้บริบท” ดิจิทัล

View
Thumbnail
พิพิธภัณฑ์ในอาเซียน : บนเส้นทางของกาลเวล...
พิพิธภัณฑ์ในอาเซียน : บนเส้นทางของกาลเวลา โดย คุณกฤติยา กาวีวงศ์

กฤติยา กาวีวงศ์, ผู้บรรยาย

2015-09-04

วีดิทัศน์ (เทปบันทึกภาพ) | video/mp4

หัวข้อ “ความเปลี่ยนแปลงของพิพิธภัณฑ์ภายใต้บริบท” สังคม การเมืองและการพัฒนา

View
Thumbnail
การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างตัวบทของ...
การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างตัวบทของหนังสือ "นำชม" พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โดย อาจารย์ ดร.อิสระ ชูศรี

อิสระ ชูศรี, ผู้บรรยาย

2015-09-04

วีดิทัศน์ (เทปบันทึกภาพ) | video/mp4

หัวข้อ “ความเปลี่ยนแปลงของพิพิธภัณฑ์ภายใต้บริบท” สังคม การเมืองและการพัฒนา

View
Thumbnail
พลวัตแห่งบทบาทพิพิธภัณฑ์ของประเทศสิงคโปร...
พลวัตแห่งบทบาทพิพิธภัณฑ์ของประเทศสิงคโปร์ : การวางรากฐานของพหุสังคมการสร้างความทรงจำร่วมทางวัฒนธรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดย คุณเกตุชพรรณ์ คำพุฒ

เกตุชพรรณ์ คำพุฒ, ผู้บรรยาย

2015-09-04

วีดิทัศน์ (เทปบันทึกภาพ) | video/mp4

หัวข้อ “ความเปลี่ยนแปลงของพิพิธภัณฑ์ภายใต้บริบท” สังคม การเมืองและการพัฒนา

View
Thumbnail
เศรษฐกิจพิพิธภัณฑ์ โดย คุณปณิตา สระวาสี
เศรษฐกิจพิพิธภัณฑ์ โดย คุณปณิตา สระวาสี

ปณิตา สระวาสี, ผู้บรรยาย

2015-09-04

วีดิทัศน์ (เทปบันทึกภาพ) | video/mp4

หัวข้อ “มองพิพิธภัณฑ์ในมุมเศรษฐกิจ”

View
Thumbnail
การสร้างห่วงโซ่มูลค่าสินค้าสร้างสรรค์ : ...
การสร้างห่วงโซ่มูลค่าสินค้าสร้างสรรค์ : บทบาทพิพิธภัณฑ์ยุคใหม่ โดย ดร.ธนภัท แสงอรุณ

ธนภัท แสงอรุณ, ผู้บรรยาย

2015-09-04

วีดิทัศน์ (เทปบันทึกภาพ) | video/mp4

หัวข้อ “มองพิพิธภัณฑ์ในมุมเศรษฐกิจ”

View
Thumbnail
การสร้างตราผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการตลาด...
การสร้างตราผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการตลาดของพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย : กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาดกับการค้นพบอัตลักษณ์ของตราสินค้าที่ถูกมองข้าม โดย คุณนันทมนต์ กู้ตลาด

นันทมนต์ กู้ตลาด, ผู้บรรยาย

2015-09-04

วีดิทัศน์ (เทปบันทึกภาพ) | video/mp4

หัวข้อ “มองพิพิธภัณฑ์ในมุมเศรษฐกิจ”

View
Thumbnail
Q&A หัวข้อ "การจัดแสดง" เรื่องเล่า การคั...
Q&A หัวข้อ "การจัดแสดง" เรื่องเล่า การคัดสรร และการจัดวาง โดย รศ.ดร. รัศมี ชูทรงเดช

รัศมี ชูทรงเดช, ผู้ร่วมอภิปราย

2015-09-04

วีดิทัศน์ (เทปบันทึกภาพ) | video/mp4

หัวข้อ "การจัดแสดง" เรื่องเล่า การคัดสรร และการจัดวาง

View
Thumbnail
วิธีการจัดแสดง พิพิธภัณฑ์สัมผัสเฉลิมพระเ...
วิธีการจัดแสดง พิพิธภัณฑ์สัมผัสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ โดย คุณนภัสวรรณ อินทร์สวน

นภัสวรรณ อินทร์สวน, ผู้บรรยาย

2015-09-04

วีดิทัศน์ (เทปบันทึกภาพ) | video/mp4

หัวข้อ “การจัดแสดง” เรื่องเล่า การคัดสรร และการจัดวาง

View
Thumbnail
แนวคิดการออกแบบพื้นที่จัดแสดงฐานป้อมพระร...
แนวคิดการออกแบบพื้นที่จัดแสดงฐานป้อมพระราชวังหลัง โดย คุณชัยยศ เจริญสันติพงศ์

ชัยยศ เจริญสันติพงศ์, ผู้บรรยาย

2015-09-04

วีดิทัศน์ (เทปบันทึกภาพ) | video/mp4

หัวข้อ “การจัดแสดง” เรื่องเล่า การคัดสรร และการจัดวาง

View
Thumbnail
การตีความนาโนเทคโนโลยีเป็นนิทรรศการถาวร ...
การตีความนาโนเทคโนโลยีเป็นนิทรรศการถาวร โดย คุณอานุภาพ สกุลงาม

อานุภาพ สกุลงาม, ผู้บรรยาย

2015-09-04

วีดิทัศน์ (เทปบันทึกภาพ) | video/mp4

หัวข้อ “การจัดแสดง” เรื่องเล่า การคัดสรร และการจัดวาง

View
Thumbnail
Q&A หัวข้อ “การจัดแสดง” ญาณวิทยาพิพิธภัณ...
Q&A หัวข้อ “การจัดแสดง” ญาณวิทยาพิพิธภัณฑ์ ร่วมอภิปรายโดย อาจารย์ ดร. สายัณห์ แดงกลม

สายัณห์ แดงกลม, ผู้ร่วมอภิปราย

2015-09-04

วีดิทัศน์ (เทปบันทึกภาพ) | video/mp4

Q&A หัวข้อ “การจัดแสดง” ญาณวิทยาพิพิธภัณฑ์ ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.ภาสกร อินทุมาร และร่วมอภิปรายโดย อาจารย์ ดร. สายัณห์ แดงกลม

View
Thumbnail
“จดจำ” หรือ “ลืมเลือน” เรื่องเล่าพิพิธภั...
“จดจำ” หรือ “ลืมเลือน” เรื่องเล่าพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 ในจังหวัดกาญจนบุรี โดย คุณรินนา ทากุดเรือ

รินนา ทากุดเรือ, ผู้บรรยาย

2015-09-04

วีดิทัศน์ (เทปบันทึกภาพ) | video/mp4

View
Thumbnail
ข้อสังเกตเรื่องความแท้ในการเล่าประวัติศา...
ข้อสังเกตเรื่องความแท้ในการเล่าประวัติศาสตร์ในงานพิพิธภัณฑ์ โดย อาจารย์ ดร. เทียมสูรย์ สิริศรีศักดิ์

เทียมสูรย์ สิริศรีศักดิ์, ผู้บรรยาย

2015-09-04

วีดิทัศน์ (เทปบันทึกภาพ) | video/mp4

View
Thumbnail
พิพิธภัณฑ์ในฐานะภูมิทัศน์แห่งผัสสะ โดย อ...
พิพิธภัณฑ์ในฐานะภูมิทัศน์แห่งผัสสะ โดย อาจารย์ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ

ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ, ผู้บรรยาย

2015-09-04

วีดิทัศน์ (เทปบันทึกภาพ) | video/mp4

View
Thumbnail
การรับรู้และการประกอบสร้างภาพตัวแทนของชน...
การรับรู้และการประกอบสร้างภาพตัวแทนของชนบทผ่านการจัดแสดงนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น โดย คุณณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี

ณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี, ผู้บรรยาย

2015-09-04

วีดิทัศน์ (เทปบันทึกภาพ) | video/mp4

View
Thumbnail
พิพิธภัณฑ์ข้ามพรมแดน : โอกาสและความท้าทา...
พิพิธภัณฑ์ข้ามพรมแดน : โอกาสและความท้าทายของประชาคมอาเซียน โดย ดร. ม.ร.ว.รุจยา อาภากร

รุจยา อาภากร, ม.ร.ว., ผู้บรรยาย

2015-09-04

วีดิทัศน์ (เทปบันทึกภาพ) | video/mp4

View