Recent Submissions

Thumbnail
พิพิธภัณฑ์สิรินธร จ. กาฬสินธุ์
พิพิธภัณฑ์สิรินธร จ. กาฬสินธุ์

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

วีดิทัศน์ (สปอตโทรทัศน์) | video/mp4

View
Thumbnail
พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน จ. นครราชสีมา
พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน จ. นครราชสีมา

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

วีดิทัศน์ (สปอตโทรทัศน์) | video/mp4

View
Thumbnail
พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง จ. ขอนแก่น
พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง จ. ขอนแก่น

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

วีดิทัศน์ (สปอตโทรทัศน์) | video/mp4

View
Thumbnail
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี จ. จันท...
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี จ. จันทบุรี

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

วีดิทัศน์ (สปอตโทรทัศน์) | video/mp4

View