Now showing items 10-29 of 128

  • Thumbnail

   Batik Sarung 

   JABATAN MUZIUM MALAYSIA (MPH Group Printing, 2014)
  • Thumbnail

   Between Memory and Museum 

   Wolf,Arun; Wolf,Gita (Tara Books, 2016-12-16)
   รวบรวมผลงานศิลปะของจิตรกรพื้นบ้าน ผลงานภาพวาดของศิลปินที่เป็นเสมือนบทสนทนาระหว่างศิลปะชุมชนกับศิลปะชนเผ่า เป็นภาพวาดในหัวข้อต่าง ๆ ที่มีความสอดคล้องกับพิพิธภัณฑ์ เช่น พิพิธภัณฑ์เป็นแนวทางในการเรียนรู้ สิ่งที่เป็นประเพณีข ...
  • Thumbnail

   Blood and Fire 

   Sharryn Kasmir; August Carbonella (Berghahn books, 2018-07-04)
   หนังสือเล่มนี้เป็นผลมาจากการทำงานร่วมกันเป็นเวลานาน มีจุดเริ่มต้นจากการมีส่วนร่วมของบรรณาธิการในโครงการมานุษยวิทยาแรงงานของ City University of New York Graduate Center ถือได้ว่าเป็นหนังสือที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่ ...
  • Thumbnail

   The British Museum : a history 

   Wilson, David M. (British Museum Press, 2002)
  • Thumbnail

   A Catalogue of the Late Antique Gold Glass in the British Museum 

   Howells,Daniel . (British Museum Press, 2016-11-24)
   กล่าวถึงวัตถุโบราณใน British Museum นำเสนอแนวคิดใหม่เกี่ยวกับแก้วทองคำโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดชนิดที่สองของโลกมีทั้งทองคำลงยาบนกระจก เป็นภาพวาดอาตติสบนแก้ว ซึ่งเป็นหนึ่งในวัตถุโบราณที่สำคัญ ในด้านการศึกษาได้ใช้การวิเคราะ ...
  • Thumbnail

   Cities, museums and soft power 

   Lord, Gail Dexter; Blankenberg, Ngaire (AAM Press, 2015)
   'Soft power' emerged as a concept in the late twentieth century to describe international relations based not on military or economic strength, but on influence. While the resources of 'hard power' are tangible--force and ...
  • Thumbnail

   CODE | WORDS Technology & Theory in the Museum 

   Rodley,Ed; Stein,Robert; Cairns,Suse (MuseumsEtc, 2016-11-04)
   หนังสือเกี่ยวกับเทคโนโลยีและทฤษฎีในพิพิธภัณฑ์ ที่เสนอเหล่านักคิดและผู้ที่ปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑ์ที่ได้สำรวจปัญหาที่เกิดขึ้นอันมีผลสืบเนื่องมาจากเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีผลกระทบต่อพิพิธภัณฑ์มาอย่างยาวนานและต่อเนื่องจากการที่มี ...
  • Thumbnail

   Collection conundrums : solving collections management mysteries 

   Buck, Rebecca A.; Gilmore, Jean Allman (American Association of Museums, 2007)
  • Thumbnail

   Collections care and stewardship : innovative approaches for museums 

   Decker, Juilee., editor (Rowman & Littlefield, 2015)
   Considers best practices and innovations related to documenting collections with regard to movement and safe handling of items for transport, display, photography, and treatment; collections storage; and information-sharing ...
  • Thumbnail

   Common Wealth 

   Carr,Dennis; Comey,Janet; Faust,Aiden; Davis,Elliot Bostwick; Gadsden,Nonie; Gaither,Edmund; Haas,Karen; Hirshler,Erica; Poulin,Taylor; Quinn,Karen (MFA Publications, Museum of Fine Arts, Boston, 2016-11-16)
   เป็นหนังสือเกี่ยวกับศิลปะของชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันในพิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์ เมืองบอสตัน รวบรวมผลงานศิลปะร่วมสมัยชั้นนำจากศตวรรษที่สิบเก้าถึงปัจจุบันและผลงานประติมากรรมของจิตรกรที่มีประสบการณ์ สะท้อนให้เห็นถึงงานด้านทั ...
  • Thumbnail

   Conservation concerns : a guide for collectors and curators 

   Bachmann, Konstanze, editor (Smithsonian Institution Press, 1992)
   Written in accessible, nontechnical language, this book's twenty-three essays provide invaluable conservation guidelines for a variety of materials and media. Focusing also on proper storage techniques and environmental ...
  • Thumbnail

   Contemporary collecting : objects, practices, and the fate of things 

   Moist, Kevin M., editor; Banash, David C., editor (The Scarecrow Press, Inc., 2013)
  • Thumbnail

   Creating the Visitor-Centered Museum. 

   Peter Samis and Mimi Michaelson (Routledge, 2017)
   What does the transformation to a visitor-centered approach do for a museum? How are museums made relevant to a broad range of visitors of varying ages, identities and social classes? Does appealing to a larger audience ...
  • Thumbnail

   Creativity in museum practice 

   Norris, Linda; Tisdale, Rainey (Left Coast Press, 2014)
   With this book museum professionals can learn how to unleash creative potential throughout their institution. Drawing from a wide range of research on creativity as well as insights from today's most creative museum leaders, ...
  • Thumbnail

   Culture Counts : Towards new Strategies for Culture in Sustainable Development 

   Unesco (2019-07-08)
   We happy to share the Conference paper Toward New Strategies for Culture in Sustainable Development, prepares jointly by UNESCO and the Goverment of Italy, with a new audience through this publication. The text contains ...
  • Thumbnail

   Dark museum 

   Negroni, María (Action Books, 2015)
  • Thumbnail

   Design Objects and the Museum 

   Farrelly,Liz (Bloomsbury Academic, 2016-11-16)
   เป็นเรื่องเกี่ยวกับการออกแบบวัตถุในพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมหลักการออกแบบวัตถุแบบร่วมสมัยที่ใช้ภายในพิพิธภัณฑ์และกล่าวถึงการดูแลจัดการนิทรรศการงานแสดงทั้งภายในและภายนอกพิพิธภัณฑ์ เนื้อหาจะแบ่งออกเป็น 3 ภาค ภาค1 เป็นเรื่องการออ ...
  • Thumbnail

   Digital preservation for libraries, archives, and museums 

   Corrado, Edward M.; Moulaison, Heather Lea (Rowman & Littlefield, 2014)