Now showing items 109-128 of 128

  • Thumbnail

   Rajaphruek & bunga raya 50 years of everlasting friendship between Thailand and Malaysia 1957-2007 

   Nick Measures (Ministry of Foreign Affairs, 2019-02-07)
   หนังสือรวบรวมภาพเหตุการณ์ต่างๆของความสัมพันธ์ของไทยและมาเลเซียตั้งแต่ปี ค.ศ. 1957-2007 หรือตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีทั้ง เอกสารทางราชการ จดหมาย ภาพถ่ายที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่เริ่มแรกข ...
  • Thumbnail

   Re-presenting disability : activism and agency in the museum 

   Sandell, Richard, editor; Dodd, Jocelyn, editor; Garland-Thomson, Rosemarie, editor (Routledge, 2010)
  • Thumbnail

   Recruiting and Managing Volunteers in Museums 

   Hoven, Kristy Van. (Rowman & Littlefield, 2016-11-02)
   ในหนังสือเล่มนี้ เป็นคู่มือสำหรับคนทำงานพิพิธภัณฑ์ ที่จะทำงานโครงการอาสาสมัคร ตั้งแต่การสรรหา การจูงใจ การให้รางวัล การให้เกียรติบัตรและทำให้เห็นถึงผลที่อาสาสมัครจะได้รับจากการทำงานพิพิธภัณฑ์ เนื้อหาในเล่มยังพูดถึงการวาง ...
  • Thumbnail

   Registrars on record : essays on museum collections management 

   Case, Mary, editor (Registrars Committee of the American Association of Museums, 1988)
  • Thumbnail

   Registration methods for the small museum 

   Reibel, Daniel B. (AltaMira Press, 1997)
  • Thumbnail

   The Rembrandt House Museum 

   Tissink, Fieke (Terra Publishing Group, 2014)
  • Thumbnail

   The responsive museum : working with audiences in the twenty-first century 

   Lang, Caroline, editor; Reeve, John, editor; Woollard, Vicky, editor (Ashgate, 2006)
  • Thumbnail

   Seoul Museum of History Seoul through Space and Time 

   Seoul Museum of History (Seoul Museum of History, 2019-02-07)
   พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์กรุงโซล มีเรื่องราวแบ่งเป็นเล่มย่อยได้ 11 เล่ม 1) แนะนำเกี่ยวกับประวัติศาสตร์พิพิธภัณฑ์กรุงโซล 2) วัตถุพิพิธภัณฑ์ 3) นิทรรศการถาวร 4) นิทรรศถาวร 5) ผลงานการวิจัย 6) การอนุรักษ์เชิงวิทยาการ 7) ...
  • Thumbnail

   Setting Agendas in Cultural Markets 

   Philemon Bantimaroudis (Routledge, 2017)
   This book draws on agenda setting theory to examine how cultural organizations relate to media in order to increase their visibility, valence, and eventually build their public image. Most organizations have a keen interest ...
  • Thumbnail

   Starting right : a basic guide to museum planning 

   George, Gerald; Sherrell-Leo, Cindy (AltaMira Press, 2004)
  • Thumbnail

   Technology and digital initiatives : innovative approaches for museums 

   Decker, Juilee, editor (Rowman & Littlefield, 2015)
  • Thumbnail

   Timeless Top 10 Travel Guides : PRAGUE 

   Downey, Tess (NRB Publishing, 2018-07-05)
   หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงกรุงปราก เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ก หรือที่รู้จักกันในชื่อ "เมืองแห่งทองคำร้อยแห่ง" ที่เต็มไปด้วยสถานที่สำคัญโดดเด่นทางด้านวัฒนธรรม รวมถึงประวัติศาสตร์ที่มีมาอย่างยาวนาน อีกทั้งยังเป็นเมืองที่เข้าถึง ...
  • Thumbnail

   The timeline of Islamic civilisations 

   Heba Nayel Barakat (Islamic Arts Museum Malaysia, 2019-07-08)
   Celebrating the rise and fall of major Islamic dynasties, the Isalamic Arts Museum Malasia (IAMM) is pleased to present 'The Timeline of Isamic Civilisation', a publication that presents the major Isalamic eras in a ...
  • Thumbnail

   Transforming museum volunteering : a practical guide for engaging 21st Century volunteers 

   Hirzy, Ellen Cochran (Author House, 2007)
   This book was written for volunteer program managers, volunteers, and the staff who work closely with them. It stimulates creative thinking about finding, training, supervising, and supporting volunteers in a changing ...
  • Thumbnail

   Treasures of the National Museum 

   Darling, Diana; Laidlaw, Jiil A. (Buku Antar Bangsa, 2016-11-04)
   เป็นหนังสือที่รวบรวมภาพถ่ายสมบัติที่อยู่ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย กล่าวถึงประวัติศาสตร์ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและช่วงศตวรรษที่ 21 ของพิพิธภัณฑ์ กลุ่มชาติพันธุ์ สมบัติที่อยู่ภายในพิพิธภัณฑ์ ...
  • Thumbnail

   Twentieth Century Impressions Of Burma 

   Wright, Arnold (White Lotus Press, 2016-11-16)
   เป็นหนังสือที่กล่าวถึงความประทับใจของจักรวรรดิอังกฤษที่มีต่อประเทศพม่าในศตวรรษที่ 21 ในเรื่องของ ประวัติศาสตร์ ตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ พรมแดนที่กล่าวถึงชายแดนกับขอบเขตของจักรวรรดิจีนและอินโดจีนฝรั่งเศส ทางน้ำและชายฝั ...
  • Thumbnail

   TWILIGHT OVER BURMA 

   SURGENT, INGE (SILKWORM BOOKS, 2016-11-04)
   เป็นนิยายอิงประวัติศาสตร์พม่า เขียนโดย อิงเง เซอร์เจน กล่าวถึงเรื่องราวชีวิตที่มาจากนักศึกษาสาวชาวออสเตรเลียหรืออดีตมหาเทวีสุจันทรีหรืออิงเง เซอร์เจนที่พบรักกับเจ้าชายจ่าแสง เจ้าชายองค์สุดท้ายแห่งเมืองสีป้อ รัฐฉาน ...
  • Thumbnail

   Welcome to the Smithsonian 

   Smithsonian Institution (Smithsonian Institution, 2016-11-24)
   เป็นคู่มือสำหรับพนักงานของพิพิธภัณฑ์สมิธโซเนียน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ทำงานพิพิธภัณฑ์ กล่าวถึงประวัติความเป็นมา พันธกิจและคุณค่าของของพิพิธภัณฑ์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงาน เช่น ระเบียนบุคลากรและตารางงานของพิพิธภัณฑ์ ...
  • Thumbnail

   สยามในโลกสากล 

   ไกรฤกษ์ นานา © Copy Right by SE-EDUCATION Public Company Limited. อ่านเพิ่มเติมได้ที่: https://www.se-ed.com/product/%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5-Siam-and-the-World-%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%87%E0%B8%87.aspx?no=9786164069329 (2016-11-22)
   หนังสือ "สยามในโลกสากล : Siam and the World" เป็นหนังสือที่รวบรวมและบอกเล่าเหตุการณ์ต่างๆ ด้วยรูปภาพ กว่า 200 ภาพ เป็นภาพประวัติศาสตร์ทั้งประเทศไทยและต่างประเทศตั้งแต่กรุงรัตนโกสินทร์เปิดประเทศจนถึงรัชกาลปัจจุบัน เช่น ...