Now showing items 21-40 of 50

  • Thumbnail

   THE IMPORTANCE OF MISSION IN GUIDING MUSEUM PRACTICE 

   museum association of new york (museum association of new york, 2016-11-10)
   ความสำคัญของพันธกิจการทำพิพิธภัณฑ์เป็นแนวทางในการทำงาน / ปฏิบัติงานพิพิธภัณฑ์ คือการทบทวนบทบาทของพันธกิจอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในด้านการประเมินด้วยตนเอง การจัดทำแผนการทำงานระยะยาวรายบุคคล เป็นการทบทวน ทั้งต้องหาแนวทางใหม่ ๆ ...
  • Thumbnail

   Malaysia and the United Nations 

   (Institute of Diplomacy and Foreign Relations, 2019-02-07)
   หนังสือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาเลเซียและองค์การสหประชาชาติ (United Nations) ในเรื่องต่างๆ ทั้งการรับผิดต่อความปลอดภัยในสภา การกระตุ้นและการให้ความสำคัญต่อการเป็นผู้นำ การทูตที่สำคัญและการเจรจาเพื่อให้เกิดผลดี ...
  • Thumbnail

   Malaysian diplomats our stories 

   Unknown author (Diplomacy and Foreign Affairs, Malaysia, 2019-02-07)
   เป็นหนังสือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จากประสบการณ์ของนักการทูต 10 คน ที่เป็นตัวแทนของประเทศมาเลเซียไปยังประเทศต่าง บอกเล่าเรื่องราวต่างๆมากมาย เช่น จุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ทางการทูตของประเทศมาเลเซียกับประเทศต่างๆ ...
  • Thumbnail

   Max Beckmann at the Saint Louis Art Museum 

   Roth,Lynette (Prestel, 2016-11-16)
   เป็นหนังสือที่รวบรวมผลงานศิลปะภาพวาดที่เล่าเหตุการณ์ต่างๆ ในสมัยของนักบุญหลุยส์ซึ่งวาดโดยแม็กซ์เบ็คมันน์ จิตรกรชาวเยอรมัน ภาพวาดมีทั้งภาพแอ็บสแตร็คกับภาพถ่ายจริง หนังสือเล่มนี้มีข้อมูลเชิงลึกใหม่ที่น่าสนใจเกี่ยวกับผลงานศ ...
  • Thumbnail

   Mekong Museum Pieces 

   พลวัฒ ประพัฒน์ทอง (โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง, 2016-11-04)
   หนังสือเล่มนี้อยู่ภายใต้โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Mekong Basin Civilization Museum Mae Fah Luang University เสนอแนวทางการจัดเก็บวัตถุทางวัฒนธรรมที่จะให้วัตถุนั้นอธิบายอัตลักษณ์เ ...
  • Thumbnail

   Miracle at the Forks 

   Newman,Peter C.; Levine,Allan (Figure1, 2016-11-16)
   เป็นหนังสือที่กล่าวถึง ความอัศจรรย์ของพิพิธภัณฑ์ Forks ในประเทศแคนาดา เป็นพิพิธภัณฑ์ที่กล้าสร้างความแตกต่างเพื่อสิทธิมนุษยชน กล่าวถึงความคิดในการสร้างศูนย์สิทธิมนุษยชนในเมือง Winnipeg เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของแคนาดา ...
  • Thumbnail

   Monastery, Monument, Museum 

   Peleggi, Maurzio
   เป็นหนังสือที่กล่าวถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานของเมืองไทยทั้ง วัด อนุสาวรีย์ พิพิธภัณฑ์ กล่าวได้ว่าเป็นผลงานที่น่าสนใจ ที่เป็นทั้งต้นฉบับในการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศไทย Maurizio Peleggi ได้กล่าวถึงงานศิลปะที่แตกต่าง ...
  • Thumbnail

   Multicultural ASEAN 

   Morakot Meyer.; Zhu Tingshu. (Multicultural ASEAN Center Project (MU-MAC)Research Institute for Languages andCultures of AsiaMahidol University, 2017)
   ASEAN is indeed a 'space of diversity' in identity, ethnicity, memory, media and language. The figurative and spatial configuration of ASEAN regional integration is proceeding in tandem with a multitude of new interactions ...
  • Thumbnail

   Museum encounters Jakarta 

   Indonesian Heritage Society (Indonesian Heritage Society, 2019-02-06)
   This book provides brief overviews of the collectors of each museum and interesting tidbits about some of the buildings that house those collections sensibly presented according to the city's geography.
  • Thumbnail

   Museum of Antiquity 

   T L Haines, A.M. (2016-11-22)
   พิพิธภัณฑ์ศิลปะในยุคโบราณที่ปอมเปอี รวบรวมวัตถุโบราณและภาพต่าง ๆ ในประวัติศาสตร์ของเมืองปอมเปอี ซึ่งเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในยุคชาวคริสต์ ซึ่งจะกล่าวถึงศิลปะในการจัดบ้าน ร้านค้า ของเมืองปอมเปอีในยุคสมัยนั้น กล่าวถึงความรื่นเริง ...
  • Thumbnail

   Museum Storage and Meaning : Tales from the Crypt 

   Mirjam Brusius and Kavita Singh (Routledge, Taylor & Francis Group, 2018)
   Beyond their often beautiful exhibition halls, many museums contain vast, hidden spaces in which objects may be stored, conserved, or processed. Museums can also include unseen archives, study rooms, and libraries which ...
  • Thumbnail

   Museum Store: The Manager's Guide, Fourth Edition: Basic Guidelines for the New Museum Store Manager (Museum Store Association) 4th Edition 

   Museum Store Association (Left Coast Press,INC, 2016-11-01)
   กล่าวถึงคู่มือการจัดการหรือคู่มือการปฏิบัติสำหรับผู้จัดการร้านค้าที่ต้องการคำแนะนำการขายสินค้าเกี่ยวกับภาพและการวัดประสิทธิภาพ การจัดการอาสาสมัครและอื่น ๆ อีกมากมาย หนังสือเล่มนี้รวบรวมคำแนะนำหรือการปฏิบัติไว้ทั้งหมด 8 บท ...
  • Thumbnail

   Museum Strategy and Marketing 

   Kotler, Philip.; Kotler, Neil G. (Jossey-Bass., 2016-11-24)
   เขียนโดย Neil และ Philip Kotler (โดยเฉพาะ Kotler เป็นปรมาจารย์ด้านการตลาดที่คนไทยเรารู้จักกันเป็นอย่างดี) ในเล่มแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์กับการเผชิญความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21กล่าวถึงการเ ...
  • Thumbnail

   Museum, Immigrants, And Social Justice 

   Labadi, Sophia (Routledge, 2018-07-05)
   This interdisciplinary book argues that museums can offer a powerful, and often overlooked, arena for both exploring and acting upon the interrelated issues of immigration and social justice. Based on three in-depth European ...
  • Thumbnail

   Museums in China 

   L-D Lu,Tracey (2016-11-22)
   ในช่วงเวลาต้นของการพัฒนาการประเทศจีน พิพิธภัณฑ์ในประเทศสร้างขึ้นจากอิทธิพลต่าง ๆรวมทั้งมีผลมาจากความเชื่อด้านศาสนาและกลไกของการเมือง ที่ในยุคนั้น ได้ก่อรูปเป็นรูปแบบของรัฐจีนขึ้น แต่จากกรอบการศึกษาด้านประวัติศาสตร์และมานุษยวิทยา ...
  • Thumbnail

   National Museum of Taiwan History in Tainan 

   National Museum of Taiwan History (National Museum of Taiwan History, 2019-02-07)
   เรื่องราวการกำเนิดของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติของไต้หวัน (National Museum of Taiwan) ที่เมิองไถหนาน (Tainan) ซึ่งประวัติศาสตร์ของประเทศมีมาตั้งแต่ทศวรรษที่ 17 จนมาก่อตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในทศวรรษที่ 21 ในปั 1995 ...
  • Thumbnail

   Peranakan Museum guide 

   Ee, Randall (Asian Civilisations Museum for the Peranakan Museum, 2013)
  • Thumbnail

   Personnel policies for museums 

   l. Miller, Ronald (2016-11-22)
   เป็นคู่มือการบริหารบุคลากรพิพิธภัณฑ์ เขียนโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยอิลลินอยส์และพิมพ์โดย American Association of Museum ถือเป็นการทำคู่มือด้านการวางนโยบายและบริหารบุคลากรผู้ทำงานในพิพิธภัณฑ์ ตั้งแต่การจำแนกประเภทของพนักงาน ...
  • Thumbnail

   Rajaphruek & bunga raya 50 years of everlasting friendship between Thailand and Malaysia 1957-2007 

   Nick Measures (Ministry of Foreign Affairs, 2019-02-07)
   หนังสือรวบรวมภาพเหตุการณ์ต่างๆของความสัมพันธ์ของไทยและมาเลเซียตั้งแต่ปี ค.ศ. 1957-2007 หรือตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีทั้ง เอกสารทางราชการ จดหมาย ภาพถ่ายที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่เริ่มแรกข ...