Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

   (significance) : a guide to assessing the significance of cultural heritage objects and collections 

   Roslyn Russell (2001)
   significance เป็นหนังสือคูมือที่ให้แนวทางในการประเมินความสำคัญของวัตถุและมรดกทางวัฒนธรรม กระบวนการการประเมิน เกณฑ์การประเมิน รวมถึงการประยุกต์ใช้กับวัตถุโบราณและมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่ถูกต้อง