พิพิธภัณฑ์พระราชวังและวังในอดีต

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 4 of 4
Thumbnail Image
Item

พิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด จ. กรุงเทพฯ

, สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ , สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย , สำนักนายกรัฐมนตรี. กรมประชาสัมพันธ์

Thumbnail Image
Item

พระราชวังพญาไท จ. กรุงเทพฯ

, สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

Thumbnail Image
Item

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี จ. เพชรบุรี

, สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

Thumbnail Image
Item

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ จ. ลพบุรี

, สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ , สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย , สำนักนายกรัฐมนตรี. กรมประชาสัมพันธ์