Museum inFocus 2018

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 6 of 15
Thumbnail Image
Item

เทปบันทึกงานเสวนา Museum inFocus 2018 เรื่อง มิวเซียมสยามกับธุรกิจในพิพิธภัณฑ์

2018-07-25 , จารุณี แย้มชื่น , วงศธร เจริญจรัสฤกษ์

Thumbnail Image
Item

เทปบันทึกงานเสวนา Museum inFocus 2018 เรื่อง ครูรุ่นใหม่ไม่ Bully หัวข้อ ครูกับการ Bully ในสถานศึกษา

2018-09-13 , กฤติกา โภคากร

Thumbnail Image
Item

เทปบันทึกงานเสวนา Museum inFocus 2018 เรื่อง พิพิธภัณฑ์กับงานมิวเซียมช็อป

2018-07-25 , ณัฎฐวรรณ ตันหยงมาศ , วัลภา นิลพลอย

Thumbnail Image
Item

เทปบันทึกงานเสวนา Museum inFocus 2018 เรื่อง ครูรุ่นใหม่ไม่ Bully หัวข้อ การรังแกที่ไม่รู้ตัวของครู ว่าด้วยการจัดแสดงจากนิทรรศการชายหญิงสิ่งสมมุติ

2018-09-13 , ชนนัชนก พลสิงห์

Thumbnail Image
Item

เทปบันทึกงานเสวนา Museum inFocus 2018 เรื่อง ครูรุ่นใหม่ไม่ Bully หัวข้อ รังแก กลั่นแกล้ง ล้อเลียน เหยียดหยาม คืออะไร ความหมายของการ Bully ทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว

2018-09-13 , วิมลทิพย์ มุกสิพันธ์

Thumbnail Image
Item

เทปบันทึกงานเสวนา Museum inFocus 2018 เรื่อง ความเป็นสื่อของพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย

2018-09-06 , วิภาช ภูริชานนท์