Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

   Twentieth Century Impressions Of Burma 

   Wright, Arnold (White Lotus Press, 2016-11-16)
   เป็นหนังสือที่กล่าวถึงความประทับใจของจักรวรรดิอังกฤษที่มีต่อประเทศพม่าในศตวรรษที่ 21 ในเรื่องของ ประวัติศาสตร์ ตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ พรมแดนที่กล่าวถึงชายแดนกับขอบเขตของจักรวรรดิจีนและอินโดจีนฝรั่งเศส ทางน้ำและชายฝั ...