Now showing items 1-2 of 2

  • Thumbnail

   History of Seoul 

   Seoul Museum of history (Seoul Museum of history, 2016-11-22)
   เป็นหนังสือเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์กรุงโซล สถานที่และความทรงจำด้านประวัติศาสตร์ของกรุงโซลประเทศเกาหลี รวบรวมสถานที่ในประวัติศาสตร์ของกรุงโซล โดยแบ่งตามยุคสมัย เช่น สมัยโชซอน ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของพระราชา สมัยจักรวรรดิ ...
  • Thumbnail

   Seoul Museum of History Seoul through Space and Time 

   Seoul Museum of History (Seoul Museum of History, 2019-02-07)
   พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์กรุงโซล มีเรื่องราวแบ่งเป็นเล่มย่อยได้ 11 เล่ม 1) แนะนำเกี่ยวกับประวัติศาสตร์พิพิธภัณฑ์กรุงโซล 2) วัตถุพิพิธภัณฑ์ 3) นิทรรศการถาวร 4) นิทรรศถาวร 5) ผลงานการวิจัย 6) การอนุรักษ์เชิงวิทยาการ 7) ...