Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

   Fungal Facts 

   Mary-Lou E. Florian (2016-11-22)
   กล่าวถึงเรื่องของเชื้อราและผลกระทบที่เกิดจากการรบกวนของเชื้อรา เช่น เชื้อราบนกระดาษ, สิ่งทอ, หนัง, ขนสัตว์และไม้ รวมถึงการแก้ปัญหาในเรื่องเชื้อรา วิธีการอนุรักษ์ ป้องกันและกำจัด ผู้อ่านจะได้พบกับคำตอบของปัญหาเหล่านี้ที่พบบ่อย ...