Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

   การศึกษาวิเคราะห์ระบบยันต์ในภาคกลางของประเทศไทย 

   ณัฐธัญ มณีรัตน์ (สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.), 2550)
   ความเชื่อเรื่องยันต์ที่แพร่กระจายอยู่ในประเทศไทยนั้นเป็นสิ่งที่มีมาช้านาน จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารโบราณ พระพิมพ์ หรือจารึก ช่วยให้เราสามารถตั้งสมมติฐานได้ว่า เลขยันต์ต่าง ๆ เกิดขึ้นมาหลายร้อยปีแล้ว ...