Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

   Welcome to the Smithsonian 

   Smithsonian Institution (Smithsonian Institution, 2016-11-24)
   เป็นคู่มือสำหรับพนักงานของพิพิธภัณฑ์สมิธโซเนียน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ทำงานพิพิธภัณฑ์ กล่าวถึงประวัติความเป็นมา พันธกิจและคุณค่าของของพิพิธภัณฑ์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงาน เช่น ระเบียนบุคลากรและตารางงานของพิพิธภัณฑ์ ...