Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

   Museums in China 

   L-D Lu,Tracey (2016-11-22)
   ในช่วงเวลาต้นของการพัฒนาการประเทศจีน พิพิธภัณฑ์ในประเทศสร้างขึ้นจากอิทธิพลต่าง ๆรวมทั้งมีผลมาจากความเชื่อด้านศาสนาและกลไกของการเมือง ที่ในยุคนั้น ได้ก่อรูปเป็นรูปแบบของรัฐจีนขึ้น แต่จากกรอบการศึกษาด้านประวัติศาสตร์และมานุษยวิทยา ...