Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

   รายงานการวิจัย โครงการวิจัยสำรวจข้อมูลพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ในเครือข่ายภาคใต้ 

   สารูป ฤทธิชู; เบ็ญจวรรณ บัวขวัญ; ไพฑูรย์ ศิริรักษ์; ดวงกมล เดชน้อย; วิจิตรา อมรวิริยะชัย; บัณฑิต ทองนวล; อานนท์ นวลมุสิต; มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง. วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน (สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, 2006)
   งานวิจัยเรื่อง "การสำรวจข้อมูลพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ในเครือข่ายภาคใต้" นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสำรวจ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานภาพและศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนารูปแบบการบริหารและจัดการศึกษาของพิพิธภัณฑ์ใ ...