Now showing items 22-41 of 489

  • Thumbnail

   Between Memory and Museum 

   Wolf,Arun; Wolf,Gita (Tara Books, 2016-12-16)
   รวบรวมผลงานศิลปะของจิตรกรพื้นบ้าน ผลงานภาพวาดของศิลปินที่เป็นเสมือนบทสนทนาระหว่างศิลปะชุมชนกับศิลปะชนเผ่า เป็นภาพวาดในหัวข้อต่าง ๆ ที่มีความสอดคล้องกับพิพิธภัณฑ์ เช่น พิพิธภัณฑ์เป็นแนวทางในการเรียนรู้ สิ่งที่เป็นประเพณีข ...
  • Thumbnail

   Blood and Fire 

   Sharryn Kasmir; August Carbonella (Berghahn books, 2018-07-04)
   หนังสือเล่มนี้เป็นผลมาจากการทำงานร่วมกันเป็นเวลานาน มีจุดเริ่มต้นจากการมีส่วนร่วมของบรรณาธิการในโครงการมานุษยวิทยาแรงงานของ City University of New York Graduate Center ถือได้ว่าเป็นหนังสือที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่ ...
  • Thumbnail

   The British Museum : a history 

   Wilson, David M. (British Museum Press, 2002)
  • Thumbnail

   The British Museum 250 Years 

   Marjorie Caygill (2019-02-08)
   This book has been published to record a quarter of a millennium in the life of the most famous museum in the world. The founding of the British Museum-the first ever public, national and secular institution of its kind-took ...
  • Thumbnail

   Burmese crafts : past and present 

   Fraser-Lu, Sylvia (Oxford University Press, 1994)
  • Thumbnail

   De Byzance à Istanbul : un port pour deux continents 

   Ölçer, Nazan, 1942-; Galeries nationales du Grand Palais (France); Réunion des musées nationaux (France) (Éditions de la Réunion des musées nationaux, 2019-02-07)
   หนังสือเล่มนี้เล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของไบแซนเทียม คอนสแตนติโนเปิล และอิสตันบูล 3 สัญลักษณ์ของอารยธรรมกรีกโรมันไบแซนไทน์และออตโตมัน มิติทางประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในศตวรรษที่ 20 ความมั่งคั่งทางศิลปะผลงานชิ ...
  • Thumbnail

   Cataloging the World 

   Alex Wright (2014)
   The dream of capturing and organizing knowledge is as old as history. From the archives of ancient Sumeria and the Library of Alexandria to the Library of Congress and Wikipedia, humanity has wrestled with the problem of ...
  • Thumbnail

   A Catalogue of the Late Antique Gold Glass in the British Museum 

   Howells,Daniel . (British Museum Press, 2016-11-24)
   กล่าวถึงวัตถุโบราณใน British Museum นำเสนอแนวคิดใหม่เกี่ยวกับแก้วทองคำโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดชนิดที่สองของโลกมีทั้งทองคำลงยาบนกระจก เป็นภาพวาดอาตติสบนแก้ว ซึ่งเป็นหนึ่งในวัตถุโบราณที่สำคัญ ในด้านการศึกษาได้ใช้การวิเคราะ ...
  • Thumbnail

   Chansean Museum 

   Wilailak Songsiri and Mongkhon Plianbangchang (princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre, 2019-02-07)
   เมืองโบราณจันเสนที่ปัจจุบันได้จัดให้เป็นพิพิธภัณฑ์ ได้บอกเล่าเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเมืองจันเสน พระครูนิสัยจริยคุณ พระมหาธาตุเจดีย์ศรีจันเสนทั้งประวัติความเป็นมา จิตรกรรม ประติมากรรมและสถาปัตยกรรม วัตถุโบราณและเมือ ...
  • Thumbnail

   Cities, museums and soft power 

   Lord, Gail Dexter; Blankenberg, Ngaire (AAM Press, 2015)
   'Soft power' emerged as a concept in the late twentieth century to describe international relations based not on military or economic strength, but on influence. While the resources of 'hard power' are tangible--force and ...
  • Thumbnail

   CODE | WORDS Technology & Theory in the Museum 

   Rodley,Ed; Stein,Robert; Cairns,Suse (MuseumsEtc, 2016-11-04)
   หนังสือเกี่ยวกับเทคโนโลยีและทฤษฎีในพิพิธภัณฑ์ ที่เสนอเหล่านักคิดและผู้ที่ปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑ์ที่ได้สำรวจปัญหาที่เกิดขึ้นอันมีผลสืบเนื่องมาจากเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีผลกระทบต่อพิพิธภัณฑ์มาอย่างยาวนานและต่อเนื่องจากการที่มี ...
  • Thumbnail

   Cognitive development in museum settings : relating research and practice 

   Sobel, David, editor; Jipson., Jennifer L., editor (Psychology Press, 2016)
  • Thumbnail

   Collecting and Displaying China's "Summer Palace" in the West The Yuanmingyuan in Britain and France 

   Louise Tythacott (Routledge, Taylor & Francis Group, 2018)
   The history of modern Sino-European relations is still insufficiently known, yet it is of such vital importance to an understanding of China's place and self-positioning in the world today. This volume of essays on ...
  • Thumbnail

   Collection conundrums : solving collections management mysteries 

   Buck, Rebecca A.; Gilmore, Jean Allman (American Association of Museums, 2007)
  • Thumbnail

   Collection of the most remarkable monuments of the National Museum (vol.4) 

   Gargiulo, Raphael (Forgotten Books, 2018-07-04)
   หนังสือเล่มนี้รวบรวมภาพประติมากรรมดินเผาและจิตรกรรมบนแจกันที่มีความโดดเด่นของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เนปาล
  • Thumbnail

   Collections care and stewardship : innovative approaches for museums 

   Decker, Juilee., editor (Rowman & Littlefield, 2015)
   Considers best practices and innovations related to documenting collections with regard to movement and safe handling of items for transport, display, photography, and treatment; collections storage; and information-sharing ...
  • Thumbnail

   Common Wealth 

   Carr,Dennis; Comey,Janet; Faust,Aiden; Davis,Elliot Bostwick; Gadsden,Nonie; Gaither,Edmund; Haas,Karen; Hirshler,Erica; Poulin,Taylor; Quinn,Karen (MFA Publications, Museum of Fine Arts, Boston, 2016-11-16)
   เป็นหนังสือเกี่ยวกับศิลปะของชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันในพิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์ เมืองบอสตัน รวบรวมผลงานศิลปะร่วมสมัยชั้นนำจากศตวรรษที่สิบเก้าถึงปัจจุบันและผลงานประติมากรรมของจิตรกรที่มีประสบการณ์ สะท้อนให้เห็นถึงงานด้านทั ...
  • Thumbnail

   Conservation concerns : a guide for collectors and curators 

   Bachmann, Konstanze, editor (Smithsonian Institution Press, 1992)
   Written in accessible, nontechnical language, this book's twenty-three essays provide invaluable conservation guidelines for a variety of materials and media. Focusing also on proper storage techniques and environmental ...