Now showing items 210-229 of 492

  • Thumbnail

   Rajaphruek & bunga raya 50 years of everlasting friendship between Thailand and Malaysia 1957-2007 

   Nick Measures (Ministry of Foreign Affairs, 2019-02-07)
   หนังสือรวบรวมภาพเหตุการณ์ต่างๆของความสัมพันธ์ของไทยและมาเลเซียตั้งแต่ปี ค.ศ. 1957-2007 หรือตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีทั้ง เอกสารทางราชการ จดหมาย ภาพถ่ายที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่เริ่มแรกข ...
  • Thumbnail

   Re-presenting disability : activism and agency in the museum 

   Sandell, Richard, editor; Dodd, Jocelyn, editor; Garland-Thomson, Rosemarie, editor (Routledge, 2010)
  • Thumbnail

   Recruiting and Managing Volunteers in Museums 

   Hoven, Kristy Van. (Rowman & Littlefield, 2016-11-02)
   ในหนังสือเล่มนี้ เป็นคู่มือสำหรับคนทำงานพิพิธภัณฑ์ ที่จะทำงานโครงการอาสาสมัคร ตั้งแต่การสรรหา การจูงใจ การให้รางวัล การให้เกียรติบัตรและทำให้เห็นถึงผลที่อาสาสมัครจะได้รับจากการทำงานพิพิธภัณฑ์ เนื้อหาในเล่มยังพูดถึงการวาง ...
  • Thumbnail

   Registrars on record : essays on museum collections management 

   Case, Mary, editor (Registrars Committee of the American Association of Museums, 1988)
  • Thumbnail

   Registration methods for the small museum 

   Reibel, Daniel B. (AltaMira Press, 1997)
  • Thumbnail

   The Rembrandt House Museum 

   Tissink, Fieke (Terra Publishing Group, 2014)
  • Thumbnail

   The responsive museum : working with audiences in the twenty-first century 

   Lang, Caroline, editor; Reeve, John, editor; Woollard, Vicky, editor (Ashgate, 2006)
  • Thumbnail

   Returns 

   James Clifford (2013)
   Returns explores homecomings--the ways people recover and renew their roots. Engaging with indigenous histories of survival and transformation, James Clifford opens fundamental questions about where we are going, separately ...
  • Thumbnail

   Revolutionary Chinese paper cuts from the Newark Museum 

   Han, Huirong (2015)
   เป็นเรื่องของการตัดกระดาษในประเทศจีน โดยการตัดกระดาษที่นำเสนอผ่านทางวัฒนธรรมของจีน ซึ่งพิพิธภัณฑ์นิวอาร์คได้เก็บรวบรวมกระดาษตัดของจีนไว้กว่า 3,000 ชิ้น เพื่อให้ความรู้และเป็นแนวทางในการศึกษาด้านศิลปะให้แก่บุคคลที่สนใจต่อไป
  • Thumbnail

   Royal Tombs of the Joseon Dynasty Legacies of Elegance 

   Kim Hyo-hyeong (2019-02-07)
   This book introduce 40 royal tombs of the Joseon Dynasty, from Geonwlleung of King Taejo to Yureung of Emperor Sunjong, all located withtin a 40 kilometer radius of the old center of Seoul. The burial mounds and stone ...
  • Thumbnail

   Saraswati in Bali : a temple, a museum, and a mask 

   Jenkins, Ronald Scott (ARMA, The Agung Rai Museum of Art in association with BAB Publishing Indonesia, 2014)
   Worshipped as the goddess of knowledge, beauty, and the arts, Saraswati continues to influence daily life in the Balinese village of Peliatan. Saraswati in Bali explains how one of the world's most famous tourist destinations ...
  • Thumbnail

   Seoul Museum of History Seoul through Space and Time 

   Seoul Museum of History (Seoul Museum of History, 2019-02-07)
   พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์กรุงโซล มีเรื่องราวแบ่งเป็นเล่มย่อยได้ 11 เล่ม 1) แนะนำเกี่ยวกับประวัติศาสตร์พิพิธภัณฑ์กรุงโซล 2) วัตถุพิพิธภัณฑ์ 3) นิทรรศการถาวร 4) นิทรรศถาวร 5) ผลงานการวิจัย 6) การอนุรักษ์เชิงวิทยาการ 7) ...
  • Thumbnail

   Setting Agendas in Cultural Markets 

   Philemon Bantimaroudis (Routledge, 2017)
   This book draws on agenda setting theory to examine how cultural organizations relate to media in order to increase their visibility, valence, and eventually build their public image. Most organizations have a keen interest ...
  • Thumbnail

   Sex Museums 

   TYBURCZY,JENNIFER (University of Chicago Press, 2016-11-04)
   พิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับเพศ นำเสนอเรื่องเพศโดยเฉพาะ เช่น ประเภทของเพศสภาวะปกติทางเพศและความวิปริตที่เกิดขึ้น โดยพิพิธภัณฑ์ได้ใช้จอแสดงผลเป็นเทคนิคสำหรับการถ่ายทอดหรือสอนในเรื่องของความสัมพันธ์ทางเพศ ส่วนใหญ่พิพิธภัณฑ์จะจัดแสด ...
  • Thumbnail

   (significance) : a guide to assessing the significance of cultural heritage objects and collections 

   Roslyn Russell (2001)
   significance เป็นหนังสือคูมือที่ให้แนวทางในการประเมินความสำคัญของวัตถุและมรดกทางวัฒนธรรม กระบวนการการประเมิน เกณฑ์การประเมิน รวมถึงการประยุกต์ใช้กับวัตถุโบราณและมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่ถูกต้อง
  • Thumbnail

   Sikh art from the Kapany Collection 

   Taylor, Paul Michael; Dhami, Sonia (The Sikh Foundation, 2017)
   This volume brings together leading scholars of Sikhism and of Sikh art to assess and interpret the remarkable art resource known as the Kapany Collection, using it to introduce to a broad public the culture, history, and ...
  • Thumbnail

   Space-Retail 

   Miranda Li (2006)
   นำเสนอมุมมองการออกแบบร้านค้ากว่า 30 แห่ง เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจสนองความต้องการของแต่ละบุคคล โดยนักออกแบบกว่า 30 คน และมุมมองการเลือกใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบเสียงให้เหมาะสม รวมถึงการเสนอนวัตกรรมใหม่เพื่อเป็นประโยชน์ทางด ...
  • Thumbnail

   Splendors of the National Palace Museum 

   Fung Ming-chu (National Palace Museum, 2014)
   The National Palace Museum's rich treasures originate from the imperial Qing court a long tradition of dynastic China's royal collections. Facing the threat of war after the 918 Incident (1931), a best selection was ready ...