Now showing items 1311-1330 of 1795

   Subject
   ภาษาไทย -- คำและวลีภาษาต่างประเทศ -- ภาษาจีน [1]
   ภาษาไทย -- คำและวลีภาษาต่างประเทศ -- ภาษาญี่ปุ่น [1]
   ภาษาไทย -- คำและวลีภาษาต่างประเทศ -- ภาษาบาลี [1]
   ภาษาไทย -- คำและวลีภาษาต่างประเทศ -- ภาษาฝรั่งเศส [1]
   ภาษาไทย -- คำและวลีภาษาต่างประเทศ -- ภาษาพม่า [1]
   ภาษาไทย -- คำและวลีภาษาต่างประเทศ -- ภาษามลายู [1]
   ภาษาไทย -- คำและวลีภาษาต่างประเทศ -- ภาษาลาว [1]
   ภาษาไทย -- คำและวลีภาษาต่างประเทศ -- ภาษาสันสกฤต [1]
   ภาษาไทย -- คำและวลีภาษาต่างประเทศ -- ภาษาอังกฤษ [1]
   ภาษาไทย -- คำและวลีภาษาต่างประเทศ -- ภาษาฮินดี [1]
   ภาษาไทย -- คำและวลีภาษาต่างประเทศ -- ภาษาเขมร [1]
   ภาษาไทย -- คำและวลีภาษาต่างประเทศ -- ภาษาเปอร์เชีย [1]
   ภูมินิเวศน์ [1]
   ภูมิปัญญา [1]
   ภูมิปัญญาชุมชน [1]
   ภูมิปัญญาท้องถิ่น [4]
   ภูมิปัญญาพื้นบ้าน [1]
   ภูเวียง (ขอนแก่น) [1]
   มงกุฎ [1]
   มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2423-2468 [1]