Now showing items 75-94 of 472

  • Thumbnail

   Identification of vegetable fibres 

   Catling,Dorothy; Grayson,John (2016-11-22)
   กล่าวถึงเรื่องของเส้นใยพืช อธิบายถึงการระบุลักษณะของเส้นใยพืชที่จะนำไปใช้ในทางนิติเวช ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ นักโบราณคดี นักอนุรักษ์รวมถึงพฤกษศาสตร์ จำเป็นต้องศึกษา นอกจากนี้ก้ยังครอบคลุมไปถึงนักนิติวิทยาศาสตร์ด้วยเรื่องของล ...
  • Thumbnail

   THE IMPORTANCE OF MISSION IN GUIDING MUSEUM PRACTICE 

   museum association of new york (museum association of new york, 2016-11-10)
   ความสำคัญของพันธกิจการทำพิพิธภัณฑ์เป็นแนวทางในการทำงาน / ปฏิบัติงานพิพิธภัณฑ์ คือการทบทวนบทบาทของพันธกิจอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในด้านการประเมินด้วยตนเอง การจัดทำแผนการทำงานระยะยาวรายบุคคล เป็นการทบทวน ทั้งต้องหาแนวทางใหม่ ๆ ...
  • Thumbnail

   In principle, in practice : museums as learning institutions 

   Falk, John H., editor; Dierking, Lynn D., editor; Foutz, Susan, editor (AltaMira Press, 2007)
  • Thumbnail

   India-ASEAN archaeological atlas from satellite data "connectivity of regional culture : finite routes & infinite values" 

   Gistda (2016)
   India-ASEAN archaeological atlas from satellite data "connectivity of regional culture : finite routes & infinite values" จัดพิมพ์ขึ้นเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ (60 พรรษา) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ...
  • Thumbnail

   The International Print and Drawing Exhibition 

   Unknown author (มหาวิทยาลัยศิลปากร และ กรุงเทพฯ, 2019-02-07)
   แสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ เนื่องในวาระฉลองครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อเปิดโอกาสให้ศิลปินไทยและศิลปินจากทั่วโลกส่งผลงานภาพพิมพ์และภาพวาดเส้นเข้าประกวดและคัดเลือกเข้าร่วมแสดงเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการร่วมก ...
  • Thumbnail

   The interpreter's training manual for museums 

   Cunningham, Mary Kay (American Association of Museums, 2004)
  • Thumbnail

   Introducing peace museums 

   Apsel, Joyce (Routledge, 2016)
  • Thumbnail

   Introduction to museum work 

   Burcaw, George Ellis (Altamira Press, 1997)
  • Thumbnail

   Japanese Shrines What is a shrine? 

   National Museum of Japanese History (2006)
   หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมประวัติศาสตร์ ความเชื่อเทพเจ้าทุกประเภทในหมู่เกาะญี่ปุ่น ผลงานนิทรรศการ "เทพเจ้าและงานเทศกาลของญี่ปุ่น: ศาลเจ้าคืออะไร" โดยพิพิธภัณฑ์ชิมาเนะโบราณอิซุโมะ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในฐานะสถานที่สำคัญที่เกี่ย ...
  • Thumbnail

   Latinos in libraries, museums, and archives : cultural competence in action! an asset-based approach 

   Overall, Patricia Montiel; Nunez, Annabelle Villaescusa; Reyes-Escudero, Veronica (Rowman & Littlefield, 2016)
  • Thumbnail

   Learning from museums : visitor experiences and the making of meaning 

   Falk, John H.; Dierking, Lynn D. (AltaMira Press, 2000)
  • Thumbnail

   The legal guide for museum professionals 

   Courtney, Julia Hollett, editor (Rowman & Littlefield, 2015)
  • Thumbnail

   The Magic of Kneaded Clay :Ceramic Collection of the National Palace Museum 

   Yu Pei-Chin (National Palace Museum, 2018)
   The Magic of Kneaded Clay means a magnificent process in which raw materials are turned into perdurable vessels. However, the success of this process is conditioned by various factors. As described in a letter written by ...
  • Thumbnail

   Malaysia and the United Nations 

   (Institute of Diplomacy and Foreign Relations, 2019-02-07)
   หนังสือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาเลเซียและองค์การสหประชาชาติ (United Nations) ในเรื่องต่างๆ ทั้งการรับผิดต่อความปลอดภัยในสภา การกระตุ้นและการให้ความสำคัญต่อการเป็นผู้นำ การทูตที่สำคัญและการเจรจาเพื่อให้เกิดผลดี ...
  • Thumbnail

   Malaysian diplomats our stories 

   Unknown author (Diplomacy and Foreign Affairs, Malaysia, 2019-02-07)
   เป็นหนังสือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จากประสบการณ์ของนักการทูต 10 คน ที่เป็นตัวแทนของประเทศมาเลเซียไปยังประเทศต่าง บอกเล่าเรื่องราวต่างๆมากมาย เช่น จุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ทางการทูตของประเทศมาเลเซียกับประเทศต่างๆ ...
  • Thumbnail

   Managing historic sites and buildings : reconciling presentation and preservation 

   Chitty, Gill, editor; Baker, David, editor (Routledge, 1999)
  • Thumbnail

   The Manual of Museum Learning 

   KING, BRAD. (Rowman & Littlefield, 2016-11-24)
   เป็นคู่มือการศึกษาพิพิธภัณฑ์ Museum Learning ที่แบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 Why เป็นการวางแผนพื้นฐานด้านการวางกลยุทธ์ขั้นพื้นฐาน สำหรับ Museum Learning มีทั้งการเรียนรู้ที่ไม่เป็นทางการ กระบวนการตีความการเรียนรู้ ส่วนที่ ...
  • Thumbnail

   The manual of museum management 

   Lord, Gail Dexter; Lord, Barry (AltaMira Press, 2009)
  • Thumbnail

   Marketing the museum 

   McLean, Fiona (Routledge, 1997)