คลังข้อมูลดิจิทัลมิวเซียมสยาม เป็นที่รวบรวมองค์ความรู้ ด้วยสื่อที่หลากหลาย ส่งเสริมการเรียนรู้ การค้นคว้าฐานองค์ความรู้ที่อาจจะเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการสืบค้นในด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์วิทยา และศาสตร์ความรู้ในด้านอื่นๆ

Select a community to browse its collections.

Thumbnail
คู่มือ โปรแกรมการเรียนรู้ และใบความรู้
คู่มือ โปรแกรมการเรียนรู้ และใบความรู้

View
Thumbnail
สูจิบัตร แผ่นพับ และโปสเตอร์
สูจิบัตร แผ่นพับ และโปสเตอร์

View
Thumbnail
จุลสารและนิตยสาร
จุลสารและนิตยสาร

View
Thumbnail
บทความและงานวิจัย
บทความและงานวิจัย

View
Thumbnail
วีดิทัศน์และแฟ้มเสียง
วีดิทัศน์และแฟ้มเสียง

View
Thumbnail
หนังสือเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์
หนังสือเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์

View
Thumbnail
การใช้สื่อเพื่อการเรียนรู้-เกมเพื่อการศึ...
การใช้สื่อเพื่อการเรียนรู้-เกมเพื่อการศึกษา

บุรินทร์ สิงห์โตอาจ

2017-08-03

วีดิทัศน์ (เทปบันทึกภาพ) | video/mp4

View
Thumbnail
Enhancing the Museum Experience
Enhancing the Museum Experience

Moore, Marina

2017-08-03

วีดิทัศน์ (เทปบันทึกภาพ) | video/mp4

View
Thumbnail
การวิจัยและพัฒนา
การวิจัยและพัฒนา

ศักดิ์ชัย จวนงาม

2017-08-03

วีดิทัศน์ (เทปบันทึกภาพ) | video/mp4

View
Thumbnail
เสวนาโต๊ะกลม : การละคอนกับงานพิพิธภัณฑ์
เสวนาโต๊ะกลม : การละคอนกับงานพิพิธภัณฑ์

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

2017-08-03

วีดิทัศน์ (เทปบันทึกภาพ) | video/mp4

View
Thumbnail
การใช้สื่อเพื่อการเรียนรู้
การใช้สื่อเพื่อการเรียนรู้

สุเมธ อาวสกุลสุทธิ

2019-08-03

วีดิทัศน์ (เทปบันทึกภาพ) | video/mp4

View